GNU Bendroji Viešoji licenzija

 [image of a Philosophical GNU] [ Czech | English | Japanese | Lithuanian ]


Turinys


This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Lithuanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Lithuanian language speakers understand the GNU GPL better.

Šis dokumentas yra neoficialus GNU General Public License vertimas į lietuvių kalbą. Jis nėra platinamas Free Software Foundation organizacijos ir neturi jokios juridinės galios - tik originalus anglų kalba parašytas tekstas yra teisinis dokumentas, nusakantis GNU GPL sąlygas. Mes viliamės, kad šis vertimas padės lietuviškai kalbantiems žmonėms geriau suprasti GNU GPL.


GNU BENDROJI VIEŠOJI LICENZIJA

1991 metų birželis. Versijos numeris 2.

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Kiekvienas gali kopijuoti ir platinti šio dokumento (angliškos originalios versijos) tikslias kopijas, bet keisti jį (originalą) draudžiama.

Pratarmė

Daugumos programinių produktų licenzijos yra parašytos, kad neleistų jums tuos produktus dalinti ir keisti. GNU Bendroji Viešoji licenzija, priešingai, yra skirta garantuoti Jūsų laisvę dalinti ir keisti šiuo dokumentu apsaugotus produktus. Tuo siekiama, kad programinė įranga būtų nemokama visiems jos vartotojams. Ši Bendroji Viešoji licenzija (General Public License ) tinka daugumai Free Software Foundation produktų (dalis yra apsaugota GNU Library General Public License - GNU Bibliotekine Bendrąja Viešąja licenzija) ir bet kokiai kitai programai, kurios autoriai nusprendė ją naudoti. Jūs taip pat galite šia licenziją taikyti savo programoms.

Kai mes šnekame apie nemokamas, laisvas programas, mes turim omeny laisvę, o ne kainą. Mūsų Bendroji Viešoji licenzija yra sukurta užtikrinti Jūsų laisvę platinti nemokamų programų kopijas (ir imti mokestį už jų aptarnavimą, jei norite). Taip pat ji skirta užtikrinti, kad Jūs kartu su programa gautumėte jos išeities tekstus arba galėtumėte juos gauti, jei tik jums prireiktų. Ši licenzija garantuoja, kad ja apsaugotus produktus Jūs galite keisti arba naudoti jų dalis savo programose ir skirta Jums pasakyti, kad tikrai turite teisę atlikti aukščiau minėtus veiksmus.

Norėdami apsaugoti Jūsų teises, mes turime įvesti apribojimus, kurie uždraudžia bet kam varžyti aukščiau minėtas teises ar prašyti Jūsų šių teisių atsisakyti. Šie suvaržymai suprantami kaip tam tikra Jūsų atsakomybė, jei Jūs modifikuojate ar platinate nemokamų programų kopijas.

Pavyzdžiui, jeigu Jūs platinate tokią programą (nesvarbu už dyką ar už pinigus), Jūs privalote gavėjui suteikti visas teises, kurias Jūs pats turite. Jūs taip pat privalote užtikrinti, kad ir gavėjas gautų ar galėtų gauti išeities tekstus. Be to, Jūs privalote jam parodyti šias salygas, kad ir gavėjas žinotų savo teises.

Mes Jūsų teises apsaugome dviem žingsniais: (1) Programinio produkto autorinėmis teisėmis ir (2) suteikiame Jums licenziją, kuri suteikia teisę kopijuoti, platinti ir/arba modifikuoti programinį produktą.

Kiekvieno autoriaus ir savo apsaugai mes norime įsitikinti, kad kiekvienas supranta, jog šiai nemokamai programinei įrangai nesuteikiama jokia garantija. Jei produktas yra kažkieno modifikuotas ir platinamas, tai mes norime, kad gavėjas žinotų, jog gauna pakeistą, o ne originalią programą. Šitaip siekiama užtikrinti, kad kažkieno įveltos klaidos ir jų sukeltos problemos neterštų originalaus produkto autoriaus reputacijos.

Pagaliau, bet kokiai nemokamai programai nuolatos gresia programinių produktų patentai. Mes norime išvengti pavojaus, kai nemokamų programų platintojai individualiai įsigyja patentų licenzijas ir taip privatizuoja programas. Norėdami to išvengti, mes užtikrinome, kad bet kokie patentai privalo būti registruoti kiekvieno laisvam naudojimui arba iš viso nelicenzijuoti.

Tikslios kopijavimo, platinimo ir modifikavimo sąlygos pateiktos žemiau.

KOPIJAVIMO, PLATINIMO IR MODIFIKAVIMO SĄLYGOS

0. Ši licenzija liečia visas programas ar kitokius produktus, kurie turi pranešima apie autorines teises sakantį, kad produktas yra platinamas pagal šios Bendrosios Viešosios licenzijos sąlygas. Bet kokia programa ar darbas (toliau „Programa”) ir „darbas pagrįstas ta Programa” reiškia, kad Programa ar bet koks darbas su ja, t.y. darbas, į kurį įtraukta Programa ar jos dalis, originali ar pakeista ir/arba išversta į kitą kalbą, yra ginamas autorinių teisių įstatymo. Toliau Programos vertimas yra įtrauktas į sąvoką „modifikacija” ir atskirai neminimas. Į kiekvieną licenzijos turėtoją tekste kreipiamasi „Jūs”.

Kitokia veikla nei kopijavimas, platinimas ir modifikavimas šia licenzija nėra numatoma ir apibrėžiama. Programos vykdymas nėra varžomas ir jos vykdymo rezultatai yra ginami šios licenzijos tik tuo atveju, jeigu jų turinys sudarytas iš darbo pagrįsto Programa (rezultatai ginami licenzijos tada, jei jie - modifikuota Programa ir nepriklausomai nuo to ar darbas atliktas Programa). Ar tai tiesa priklauso nuo to, ką Programa daro.

1. Jūs galite kopijuoti ir platinti originalius Programos išeities tekstus bet kokiose laikmenose, kuriose Jūs juos gavote ar patys patalpinote, aiškiai ir kaip priklauso kiekvienoje kopijoje įtraukdami atitinkamus garantijos nebuvimo ir autorinių teisių įspėjimus. Nekeiskite jokių įspėjimų susijusių su šia licenzija bei garantijos nebuvimu ir visiems Programos gavėjams pateikite šios licenzijos (originalios angliškos versijos) kopiją kartu su Programa.

Jūs galite imti mokestį už fizinį kopijos perdavimą ir taip pat galite savo nuožiūra siūlyti garantinį aptarnavimą mainais į pinigus.

2. Jūs galite modifikuoti savo Programos kopiją (ar kopijas) ar bet kurią jos dalį tuo būdu sukurdami Programa paremtą produktą, kurį Jūs galite kopijuoti, platinti arba dirbti pagal 1. skyriuje paminėtas sąlygas, manant, kad Jūs taip pat laikysitės šių, žemiau išvardintų, sąlygų:


Šie reikalavimai taikomi modifikuotam darbui kaip visumai. Jeigu aiškios, atskiriamos Jūsų darbo dalys nėra sukurtos naudojantis Programos išeities tekstais ir gali būti pagrįstai vadinamos nepriklausomais bei atskirais darbais, tai ši licenzija ir jos sąlygos netaikomos toms dalims, kai Jūs jas platinate kaip atskirus produktus. Tuo atveju, kai šias savo sukurtas nepriklausomas dalis Jūs platinate kaip pagrįsto Programa produkto dalį, platinimas produktas privalo būti ginamas šios licenzijos sąlygų. Tokiu atveju ši licenzija gina visumą ir kiekvieną jos dalį nepriklausomai nuo to, kas ją parašė.

Taigi, šio skyriaus tikslas nėra reikšti pretenzijas į visiškai Jūsų parašytų darbų teises. Priešingai, siekiama įgyvendinti teises, kuriomis būtų kontroliuojamas Programa paremtų bendrų, kolektyvinių darbų platinimas.

Be to, vien tik darbo nepagrįsto Programa atlikimas naudojantis Programa (ar darbu pagrįstu Programa) kaip įrankiu keičiant kokio nors paketo (nepagrįsto Programa) turinį ar platinimo laikmeną nepakliūna į šios licenzijos veikimo sritį ir nėra jos ginamas.

3. Jūs galite Programą (ar darbą pagrįsta ja, žr. 2 skyrių) kopijuoti ir platinti išeities tekstais ar vykdomąja, sukompiliuota forma laikydamiesi 1 ir 2 skyriuje minimų salygų, manant, kad Jūs taip pat:


Darbo išeities tekstai turėtų būti labiausiai tinkamos modifikavimui formos. Prie vykdomos programos esantys išeities tekstai - tai pilni programos išeities tekstai su visais moduliais, bet kokie programos sąsajos aprašai ir skriptai naudojami programos kompiliavimui ir įdiegimui. Kaip speciali išimtis, platinami išeities tekstai neprivalo turėti nieko, kas paprastai yra platinama (išeities tekstais ar vykdomąja forma) su pagrindiniais operacinės sistemos, kurioje minima programa veikia, komponentais (kompiliatoriumi, branduoliu ir pan.), nebent tie komponentai įeina į platinamą programos vykdomąją formą.

Jei Programos vykdomoji forma ar objektinis kodas platinami siūlant kopijuoti iš tam tikros vietos, tai siūlymas ekvivalenčios galimybės kopijuoti išeities tekstus iš tos pačios vietos laikomas išeities tekstų platinimu net ir tuo atveju, kai tretieji asmenys neverčiami kopijuoti Programos kodo kartu su objektiniu kodu.

4. Jūs negalite kopijuoti, modifikuoti, licenzijuoti ar platinti Programos kitaip nei aiškiai numatyta šios licenzijos. Bet kokie bandymai kitaip kopijuoti, modifikuoti, licenzijuoti ar platinti Programą yra negaliojantys ir automatiškai panaikina Jūsų teises suteiktas šios licenzijos. Tokiu atveju asmenų, gavusių iš Jūsų kopijas ar teises remiantis šia licenzija, teisės (licenzijos) nebus panaikintos, nes šie asmenys nepažeid12:50 AM 7/15/02ė licenzijos.

5. Jūsų nereikalaujama šios licenzijos priimti, nes Jūs jos nepasirašėte. Vis dėlto, niekas kitas Jums negarantuoja teisės modifikuoti ir platinti Programą ar ja paremtus darbus. Be to, minėti veiksmai yra draudžiami įstatymo, jei Jūs nepriimate šios licenzijos sąlygų. Taigi, modifikuodami ar platindami Programą (ar bet kokį darbą paremtą Programa), Jūs parodote, kad priimate šią licenziją ir visas jos sąlygas susijusias su Programos (ar bet kokio Programa paremto darbo) kopijavimu, platinimu ar modifikavimu.

6. Kiekvieną kartą, kai Jūs platinate Programą (ar bet kokį Programa paremtą darbą), Programos gavėjas automatiškai gauna tikrojo licenzijos teikėjo (autoriaus, platintojo) leidimą, suteikiantį teisę kopijuoti, platinti ar modifikuoti Programą remiantis šiomis sąlygomis. Jūs negalite gavėjui primesti jokių papildomų apribojimų nesančių šioje licenzijoje. Jūs nesate atsakingas už trečiųjų asmenų vertimą laikytis šios licenzijos sąlygų.

7. Jeigu (kaip teismo nuosprendis ar įtarimas patentų pažeidimu ar bet kokiais kitais atvejais ) Jums yra primetamos sąlygos (teismo orderiu, pagal susitarimą ar kitaip), kurios prieštarauja šios licenzijos sąlygoms, tai primetamos sąlygos neatleidžia Jus nuo šios licenzijos sąlygų. Jeigu Jūs negalite platinti Programos taip, kad patenkintumėte savo įsipareigojimus šiai licenzijai ir kitus susijusius įsipareigojimus tuo pat metu, tai galite neplatinti Programos iš viso. Pavyzdžiui, jeigu patentas neleis Programos platinti be autorinių honorarų visiems tiems, kurie gaus kopijas tiesiogiai ar netiesiogiai iš Jūsų, tai vienintelis kelias patenkinti abi (Programos ir GNU Bendrąją Viešąją) licenzijas yra iš viso neplatinti Programos.

Jeigu bet kuri šio skyriaus dalis yra laikoma negaliojančia (neturinčia juridinės galios) ar neįvykdoma esant tam tikroms konkrečioms aplinkybėms, tai likusi skyriaus dalis lieka galioti. Visais kitais atvejais galioja visas skyrius.

Šio skyriaus tikslas nėra skatinti pažeisti kokius nors patentus, nuosavybės teises ar užginčyti tokių teisių pagrįstumą. Šis skyrius siekia tiktai užtikrinti nemokamos programinės įrangos platinimo sistemos vientisumą, kas yra įgyvendinta viešąja licenzija. Daug žmonių prisidėjo prie plataus programinės įrangos rato platinimo per šią sistemą vildamiesi, kad ta sistema bus pastoviai taikoma. Tik nuo autoriaus (autorės) priklauso, ar jis (ji) norės platinti savo programas per kokią nors kitą sistemą ar ne ir šios licenzijos turėtojas negali primesti sprendimo.

Šis skyrius turėtų kruopščiai paaiškinti, kokia turėtų būti šios licenzijos likusios dalies pasekmė.

8. Jeigu Programos platinimas ir/arba naudojimas tam tikrose šalyse yra uždraustas patentais ar autorinėmis teisėmis, originalių autorinių teisių turėtojas, kuris padengia Programą šia licenzija, turėtų pridėti aiškius geografinius platinimo apribojimus pašalinančius tas šalis ir taip informuodamas, kad platinimas yra leidžiamas tik nepaminėtose šalyse. Tokiu atveju apribojimai tampa licenzijos dalimi.

9. Free Software Foundation (angl. - Laisvos Programinės Įrangos fondas) gali laikas nuo laiko paskelbti ištaisytas ir/arba naujas Bendrosios Viešosios licenzijos (GPL) versijas. Naujos versijos savo dvasia bus panašios į dabartinę versiją, bet siekiant išspręsti naujai iškilusias problemas gali skirtis kai kurios detalės.

Kiekvienai licenzijos versijai suteikiamas versiją išskiriantis numeris. Jeigu Programa nurodo numerį licenzijos versijos, kuri taikoma Programai ir „bet kuriai vėlesnei jos versijai”, tai Jūs galite sekti arba nurodyta versija, arba bet kuria vėlesne Free Software Foundation paskelbta licenzijos versija. Tuo atveju, kai Programa nenurodo šios licenzijos versijos numerio, Jūs galite pasirinkti bet kurią ( ir bet kada) Free Software Fuondation išleistos šios licenzijos versiją.

10. Jeigu Jūs norite Programos dalis įtraukti į kitas nemokamas programas, kurių platinimo sąlygos skiriasi, parašykite autoriui ir paprašykite leidimo. Free Software Foundation programinės įrangos atveju rašykite Free Software Foundation organizacijai; mes kartais tokiu atveju padarome išimtis. Mūsų sprendimas remsis dviem tikslais: visų (sukurtų mūsų nemokamos Programos pagrindu) programų nemokamos programinės įrangos statuso išsaugojimu ir aplamai skatinimu dalintis ir pakartotinai naudoti programinę įrangą.

GARANTIJOS NEBUVIMAS

11. KADANGI PROGRAMA YRA LICENZIJUOTA KAIP NEMOKAMA, TAI NĖRA JOKIOS GARANTIJOS PROGRAMAI GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ LEISTU MĄSTU. IŠKYRUS ATVEJĮ, PARAŠYTĄ AUTORINĖSE TEISĖSE, (IR/ARBA) KAI KITOS PUSĖS TEIKIA PROGRAMĄ „KAIP YRA” IR BE JOKIOS RŪŠIES GARANTIJOS, ARBA KAI SUTEIKIAMOS (BET NEBŪTINAI JOMIS APSIRIBOJANT) PASAKYTOS AR NUMANOMOS PERKAMUMO IR TIKIMO KONKREČIAI UŽDUOČIAI GARANTIJOS. JŪS PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU PROGRAMOS KOKYBE IR VYKDYMU. JEIGU PROGAMA PASIRODYS TURINTI DEFEKTŲ, JŪS PRISIIMATE VISAS BŪTINAS TECHNINĖS APŽIŪROS, SUTVARKYMO AR KOREGAVIMO IŠLAIDAS.

12. JOKIU KITU ATVEJU, IŠSKYRUS GALIOJANČIAM ĮSTATYMUI REIKALAUJANT, ARBA SUTINKANT RAŠTU (AUTORINĖSE TEISĖSE AR KITUOSE, PROGRAMOS AUTORIŲ IR/ARBA PLATINTOJŲ PRIPAŽĮSTAMUOSE LEGALIUOSE IR GALIOJANČIUOSE DOKUMENTUOSE), AUTORINĖS TEISĖS, ARBA BET KURI KITA PUSĖ (KURI GALI MODIFIKUOTI IR/ARBA PLATINTI PROGRAMĄ KAIP NURODYTA AUKŠČIAU) NEBUS JUMS ATSAKINGA UŽ NUOSTOLIUS (ĮTRAUKIANT BET KOKIUS BENDRUS, IŠSKIRTINIUS, ATSITIKTINIUS AR IŠPLAUKIANČIUS IŠ PROGRAMOS NAUDOJIMO ARBA NESUGEBĖJIMO NAUDOTI PROGRAMĄ NUOSTOLIUS: DUOMENŲ PRARADIMĄ, DUOMENŲ SUGADINIMĄ, PROGRAMOS NESUDERINAMUMĄ SU KITOMIS PROGRAMOMIS AR BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS JŪSŲ AR TREČIŲJŲ PUSIŲ) - NET IR TUO ATVEJU, KAI DOKUMENTAI (AUTORINĖS TEISĖS AR KITI) AR KITOS PUSĖS PRANEŠĖ APIE TOKIUS GALIMUS NUOSTOLIUS.

KOPIJAVIMO, PLATINIMO IR MODIFIKAVIMO SĄLYGŲ PABAIGA

Kaip taikyti šias sąlygas savo naujoms programoms

Jeigu Jūs sukurėte naują programą ir norite, kad ji būtų kuo naudingesnė visuomenei, geriausias būdas šiam tikslui pasiekti yra padaryti ją nemokama programa, kurią kiekvienas gali platinti ir keisti pagal minėtas sąlygas.

Norėdami pasiekti šį tikslą, prie programos prijunkite žemiau esančius įspėjimus. Saugiausia informuojant apie garantijos nebuvimą įspėjimus įdėti kiekvieno išeities tekstų failo pradžioje. Kiekvienas failas turi turėti mažiausiai „autorinių teisių” eilutę ir nuorodą, kur rasti pilną pranešimą.


Viena eilutė pranešti programos autoriaus vardui ir ką ta programa daro:
Copyright (C) metai autoriaus vardas


This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Taip pat pateikite informaciją, kaip su jumis susisiekti elektroniniu ar paprastu paštu.

Aukščiau esančių angliškų pranešimų vertimai (vertimai tik pažintiniai. Savo programoms taikykite angliškas versijas):

Ši programa yra nemokama. Jūs galite ją platinti ir/arba modifikuoti remdamiesi Free Software
Foundation paskelbtomis GNU Bendrosios Viešosios licenzijos sąlygomis: arba 2 licenzijos  
versija, arba (savo nuožiūra) bet kuria vėlesne versija.                              )

Ši programa platinama su viltimi, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIOS GARANTIJOS; be
jokios numanomos PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS
garantijos. žiūrėkite GNU Bendrąją Viešąją licenziją norėdami sužinoti smulkmenas.    

Jūs turėtumėte kartu su šia programa gauti ir GNU Bendrosios Viešosios licenzjos sąlygas; jei
ne - rašykite Free Software Foundation organizacijai, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA.

Jeigu programa interaktyvi (bendrauja su vartotoju), padarykite, kad startuodama interaktyviu režimu ji išvestų panašų į šį pranešimą:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c' 
for details.

Vertimas
Programos pavadinimas ir versijos numeris, Copyright (C) metai autoriaus vardas
Programa teikiama visiškai be jokios garantijos; smulkmenoms surinkite 'rodyk w'.
Ši programa yra nemokama programinė įranga ir jos platinimas yra sveikintinas
laikantis tam tikrų sąlygų; surinkite 'rodyk c' parodyti smulkmenas.

Hipotetinės (spėjamos) komandos 'rodyk w' ir 'rodyk c' turėtų parodyti atitinkamas GNU Bendrosios Višosios licenzijos dalis. Žinoma, Jūsų komandos gali vadintis kitaip nei 'rodyk w' ir 'rodyk c' . Jos netgi gali būti pelės spragtelėjimai ar meniu punktai - kas labiau tinka Jūsų programai.

Jei būtina, Jūs taip pat turėtumėte gauti savo darbdavio (jei dirbate programuotoju) ar savo mokyklos (jei mokotės) „autorinių teisių į programą atsisakymą”. Čia pavyzdys; pakeiskite tik vardus:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written 
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Vertimas
Yoyodyne, Inc., atsisako visų autorinių teisių į programą 'programos vardas' (ką būtų galima laikyti iššūkiu sudarytojams) 
parašytą Jamso Hackerio.

TY Coon parašas, 1 Balandžio 1989 Ty Coon, Generalinis direktorius

Ši Bendroji Viešoji licenzija nedraudžia įtraukti Jūsų programą į privačias, patentuotas programas. Jeigu Jūsų programa yra paprograminė biblioteka, Jūs galite manyti, kad bus naudingiau uždrausti patentuotas programas susieti su Jūsų biblioteka. Jei tai yra kaip tik tai, ką Jūs norite padaryti, tai naudokite GNU Library General Public License (GNU Bibliotekinę Bendrąją Viešąją licenziją) vietoj šios licenzijos.


This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Lithuanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Lithuanian language speakers understand the GNU GPL better.

Šis dokumentas yra neoficialus GNU General Public License vertimas į lietuvių kalbą. Jis nėra platinamas Free Software Foundation organizacijos ir neturi jokios juridinės galios - tik originalus anglų kalba parašytas tekstas yra teisinis dokumentas, nusakantis GNU GPL sąlygas. Mes viliamės, kad šis vertimas padės lietuviškai kalbantiems žmonėms geriau suprasti GNU GPL.


Išvertė VU MIF studentas VDD (Vytautas Dvaronaitis).
Grįžti į GNU antraštinį puslapį.

Klausimus FSF ir GNU siųsti gnu@gnu.org. Kiti būdai susisiekti su FSF.

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA